พม.จัดงานการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5, 6 และ 7 โดยร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ, ทีม One Home...