กระทรวงดิจิตอล จัดงานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 ที่ขอนแก่น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   จัด งานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 : Digital Local Government  โดย  ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน...