กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 20 ปี

2 มิย 2560  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ...