ชาวขอนแก่นร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ชาวขอนแก่นร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เน้นตระหนักถึงการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการที่ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ คุณ วรวิทย์...