รมช เกษตร มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 ล้านบาท นายลักษณ์ วจณนานวัช...