ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมาก

ดอกปอเทือง

ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว...