จ.ขอนแก่น ผลักดัน MlCE Win ovation สู่ระบบนามบัตรดิจิทัล เพื่อโปรโมท Khon Kaen Mice& Smart City

จ.ขอนแก่น ผลักดัน MlCE Win ovation สู่ระบบนามบัตรดิจิทัล เพื่อโปรโมท Khon Kaen Mice& Smart City การต่อยอด MICE Winnovation โดยการนำนามบัตรดิจิทัล YourQR มาใช้เป็นเทคโนโลยีในการแลกนามบัตรให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น...