กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ออทิสติก

25 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเติมเต็ม จ.ชอนแก่น ได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และสถานฟื้นฟู สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม โดยมี...