“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี 2566

"กอ.รมน.จ.ขอนแก่น"ปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี 2566 เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง...