แพลตฟอร์มแปรสภาพวัตถุดิบการเกษตร มข เพิ่ม มูลค่าผลผลิตการเกษตร

แพลตฟอร์มแปรสภาพวัตถุดิบการเกษตร มข เพิ่ม มูลค่าผลผลิตการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดแพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ...