KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจการแผ่นดินอีสาน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจจการแผ่นดิน เดินสายจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่31”...