“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

"KKBS" จับมือ "คณะศึกษาศาสตร์ มข."ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23...