ราชมงคล ขอนแก่น อบรม การตรวจสอบภาครัฐ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560    ที่อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น   นายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มาอบรมสัมมนาโครงการการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่โอกาสและความท้าทายในอาชีพ  ...