เที่ยว พระพุทธบาทภูชาติ ชัยภูมิ

พระพุทธบาทภูชาติ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชัยภูมิ มานาน...