“สกร.บ้านฝาง” จัดอบรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

"สกร.บ้านฝาง" จัดอบรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี และความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...