พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิฐาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเผยแพร่ธรรมะ คำสั่งสอน เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน...