ศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทย “แม่ครูจินตนา”ขอนแก่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”หมอลำกลอน”

ศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทย "แม่ครูจินตนา"ขอนแก่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน"หมอลำกลอน" เป็นการฝึกอบรมด้านการแสดงพื้นบ้านตำนานชุมชน...