ขอนแก่น จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

ขอนแก่น : จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” 14 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี...