ขอนแก่นเตรียมฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ  5-11 ปี พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

ขอนแก่นเตรียมฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ  5-11 ปี พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด 20 ม.ค.2565. ที่ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล...