AIS จัดสัมมนา AIS Academy for [email protected]ขอนแก่น

Ais เปลี่ยนทันโลกยุคดิจิทัลหนุนพัฒนาเมืองสู่ Smart City พร้อมแกะสูตร Data เข้มแข็งในงานสัมมนา AIS Academy for [email protected]ขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล...