ขอนแก่น มอบบ้านต้นแบบช่วยผู้ยากไร้

ขอนแก่น มอบบ้านต้นแบบช่วยผู้ยากไร้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้าน ครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ...