เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกาศผังเมืองฉบับใหม่ 5 จังหวัด (ระยอง, เพชรบุรี, ชลบุรี, ขอนแก่น และอุดรธานี)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2560  (เล่ม 134  ตอนที่ 46 ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 เมษายน 2560) ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน...