จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักพุทธธรรม

จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักพุทธธรรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มี ผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะรายบุคคล...