มข.”ผลักดัน บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน. พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และ PM2.5

มข."ผลักดัน บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน. พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และ PM2.5 https://youtu.be/UodHDKoyWtE?si=77qJEuU_0E-68_I- มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อีกทางเลือกหนึ่ง...