เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพขอนแก่น ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสร้าง “ขอนแก่นเมืองแห่งความสุข” อย่างเป็นรูปธรรม

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพขอนแก่น แลกเปลี่ยนบทเรียน พัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสร้าง “ขอนแก่นเมืองแห่งความสุข” อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ สวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...