“สหกรณฯครูขอนแก่น” จัดประชุมสหกรณ์สัญจรพบผู้แทนสมาชิก

"สหกรณฯครูขอนแก่น" จัดประชุมสหกรณ์สัญจรพบผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จัดประชุมสหกรณ์สัญจรพบผู้แทนสมาชิก เพื่อ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น นำเสนอ ตลอดจนตอบข้อซักถาม ในการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน...