มข จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มข จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี...