เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดโครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดโครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่ มม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเมนูอาหารสุขภาพ...