ขอนแก่น ประชุมเพื่อพัฒนาแกนนำพระสงฆ์แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในวัดและชุมชน

ขอนแก่น ประชุมเพื่อพัฒนาแกนนำพระสงฆ์แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในวัดและชุมชน สัมภาษณ์  พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น สัมภาษณ์ อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ คณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน...