“ร.ร.ผู้สูงอายุปันสุข บ้านสันติสุข”ขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5

"ร.ร.ผู้สูงอายุปันสุข บ้านสันติสุข"ขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 โรงเรียนผู้สูงอายุปันสุข บ้านสันติสุข ขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ผู้สูงอายุมีความสุข...