“ร.ร.พล”เปิดงานกิจกรรม “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์”

"ร.ร.พล"เปิดงานกิจกรรม "อบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์" เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสอน ตลอดจนการฝึกอบรมจิตและพัฒนาปัญญาตาม แนวทางของพระพุทธศาสนา...