“ขอนแก่น” พัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง

"ขอนแก่น" พัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ใน 20...