สธ.เตือนคนอีสาน งดดื่มสุรา ป้องกันการ เสียชีวิตจากโรคเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งพบเพิ่มมากขี้น

สธ.เตือนคนอีสาน งดดื่มสุรา ป้องกันการ เสียชีวิตจากโรคเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งพบเพิ่มมากขี้น กระทรวงสาธารสุข เขตสุขภาพที่ 7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมในเขตสุขภาพที่...