KKnews Lotus เทสโก้โลตัส ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

เทสโก้โลตัสผนึกกระทรวงเกษตรเร่งโตเกษตรแปลงใหญ่ขอนแก่นขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสดส่งตรงเข้าศูนย์กระจายสินค้า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขตพื้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันเปิดงาน เทสโก้โลตัสร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักส่งเสริมจัดการสินค้าเกษตรจัดงานจับคู่ธุรกิจขยายโอกาสให้เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเข้ากระบวนการสรรหาตรงส่งผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายภายในเทสโก้โลตัส

โดยจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับให้กับเกษตรกรลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ ดร. สรินทิพย์ สถิตเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาอาหารสดเทสโก้โลตัส กล่าวว่าเทสโก้โลตัสให้ความสำคัญกับการจัดหาอาหารสดคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยในราคาย่อมเยา ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อส่งส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

KKnews Lotus เทสโก้โลตัส ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งหมดที่จำหน่ายในเทสโก้โลตัสมาจากโครงการรับซื้อตรงโดยในปี 2559 เทสโก้โลตัสรับซื้อผักและผลไม้ตรงจากเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า 150,000 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว สำหรับในจังหวัดขอนแก่นที่ ที่เทสโก้โลตัสมีศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคตั้งอยู่ซึ่งจะทำให้การรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันเทสโก้โลตัสได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการเทสโก้โลตัสประชารัฐร่วมใจและต้องการสนับสนุนนโยบายเกษตรกรแปลงใหญ่ของภาครัฐจึงได้สรรหาเกษตรกรจากโครงการเกษตรกรปัญญาของกระทรวงเกษตร จำนวน 9 รายเข้าร่วมโครงการ Bu matching เกษตรใหญ่เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดราคาตกต่ำอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น