เปิดแล้ว งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023

เปิดแล้ว งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023
พร้อมดันครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยเทคโนโลยีและสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE ขานรับนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ชูศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารและผลักดันวงการอาหารแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง GMS ประเทศไทย ลาว พม่า กับพูชา เวียดนาม และจีน-ยูหนาน-กวางสี ไปสู่นานาประเทศ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจ ภายในประเทศสู่ระดับนานาชาติ จึงได้สร้างแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแบบครบวงจร ในชื่องาน
“BEYOND FOOD EXPO 2023 : The Greater Mekong Food Trade Show” โดยมี ดร.สุรสิทธิ์  สิงห์หลง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดฯ โดยมีรองกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,ท่านทูตพาณิชย์กัมพูชา,ท่านมโนชัย จุฬามณี รองกงสุล สปป.ลาว ,นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น,นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น,นายเจริญแก้ว สุกใสประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางสาวกนกพรดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ ในประเทศ สสปน., คุณเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการฝ่ายโครงการศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น, นางสาวพัชราพิมพ์ พิระกุลวานิชรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดตัวแทนของผู้จัดงาน ,Foodpack & Warehouse Logistics Expo 2023 ตลอดจน ผู้ประกอบการร่วมงาน และสื่อมวลชนที่สนใจร่วมทำข่าวกันอย่างคับคั่ง

 


ในขณะเดียวกัน บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ได้จัดงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลอีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร เสริมทัพให้ทั้งสองงานเป็นงาน
แสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยซน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่และมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ภายในงานเดียว ทั้งสองงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1 – 3 ศูนประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)จังหวัดขอนแก่น
ดร.สุรสิทธิ์  สิงห์หลง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK &
EHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 เผยถึงความพร้อมขอจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอีสาน “จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพหลากหลายด้าน และเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาลใน
โครงการ “การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Coridor หรือ EWEC) เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ทำให้ขอนแก่นมีสถานะเป็นประตูสู่ อินโดจีน และจีนตอนใต้ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งจังหวัดขอนแก่น ถูกเลือกเป็น 1 ใน 5 จังหวัดไมซ์ ชิตี้ (MICE City และพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงพร้อมพลักดันและร่วมยกระดับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มองค์ความรู้ ปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งการสร้างเวทีการค้าภายใต้แพลตฟอร์มงานแสดงสินค้า ที่จะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของสวนภูมิภาคให้พร้อมกัาวสูตลาดโลกตามนโยบายสนับสนุนดันครัวไทยสู่ครัวโลก


ด้านนายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง  อีกทั้งผู้ประกอบการยังจะต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากช่วงโควิด ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการต่อยอดองค์ความที่จะนำมาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตและวางกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้น พร้อมก้าวสู่ตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนั้น การจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารจึงเป็นกาพกระดับผู้ประกอบการด้านอาหาสวนภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปแบบ ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การสร้างเครือข่าย รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารคือรากฐานและเป็น Soft power ของประเทศ หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนฐานราก ”
ส่วนนางกนกพร ดำรงกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า”การสนับสนุนงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestc Exhibition) โดยทีเส็บสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธิ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพี่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท”


นางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ชูอีกบทบาทของศูนย์ประชุมฯไมซ์ “ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 ที่พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้พบกับกองทัพเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้ากว่า 150 บริษัท และแบรนด์ที่มานำจัดแสดงภายในงาน อีกทั้งนี้คือครั้งแรกที่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคจะได้สัมผัสกับพาวิลเลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาจัดแสดงสินค้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นี่ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านกิจกรรมและสร้างแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมอาหารของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ภายในงานยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพตัวจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อป การสาธิตทำอาหาร การแช่งขันผสมค็อกเทลประจำจังหวัดขอนแก่น การแข่งขันคั่วและชงกาแฟระดับภูมิภาคอีสาน และกิจกรรม Wine Tasting พร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร”


โดยการจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจากภายในประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมถึงผู้เข้าชมงานจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยคาดว่าทั้งสองงานจะมีผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 8,500 คน เงินสะพัด ภายในงาน กว่า 500 ล้าน นับเป็นโอกาสดีที่พลาดไม่ได้ของทั้งผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารมาต่อยอดธุรกิจภาจในงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน
2566 ณ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น
ท้ายสุด นางสาวเอกธิดา เสรีรัตน์วิภาชัย ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารสินค้าอาหารสดบริษัทซีพีเแอ็กซ์ตร้าจำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่ กล่าวว่า มาในวันนี้ในนามของแม็คโครซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย มากกว่า 160 สาขา เป็นโอกาสที่ดี ที่จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมกลางในการขยายตัว เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในอนาคต เพื่อตอบสนองกับนโยบายกับของรัฐบาล เราเองก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สามารถช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหาร  หรือจะเป็นกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค เพื่อให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก็เป็นอีกหนึ่งของการจัดงานถือว่ามีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการได้ง่าย จริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ในการจัดซื้อ หรือการประกอบธุรกิจมากกว่า 34 ปี สินค้าที่เรานำมานั้นก็มาจากทุกแหล่งทุกโลกเลย และวันนี้มาในนามภายใต้แบรนด์ของเราเอง แบรนด์แอโร่ ซึ่งผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะรู้จักดี ดังนั้นเรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถนำแบรนด์ของเรา สินค้าที่เราคัดสรรค์มาจากทั่วโลก นำมาสู่ตลาด และช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ได้สินค้าราคาดี และมีต้นทุนที่ดี มีคุณภาพที่ดีอีกด้วย และความคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่คือถ้าเรารับตามนโยบายเบื้องต้นจะส่งเสริมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งก็เป็นธุรกิจหลักที่เราพร้อมจะสนับสนุนอีกฟันเฟืองของผู้ประกอบการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี ต้นทุนที่ดี ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ก็ถือว่าเราจะตอบสนองในเรื่องนโยบายตรงนั้นก็คาดหวังว่า จะได้รับการสนับสนุน และเราก็จะเป็นฟันเฟืองอีกหนึ่งที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไปด้วย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น