“อ.บ้านฝาง” ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง

“อ.บ้านฝาง” ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะขยายโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทั้งคนพิการ กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้สมาชิก อส.อ.บ้านฝาง ลงพื้นที่ช่วยจิตอาสา ฯ และฝ่ายปกครอง ต.โนนฆ้อง และ จนท.อบต.ฯ ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง ในพื้นที่ต.โนนฆ้องเนื่องจากเทศบาลตำบลโนนฆ้อง ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จาก สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และได้มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการฯ และให้กำลังใจ จนท ผู้ปฎิบัติงานภารกิจการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้และผู้พิการ จำนวน 2 ครัวเรือนดังนี้ 1.นายสุรพล มิ่งพรม ม. 1 ต.โนนฆ้อง 2.นายอภิศักดิ์ บุบผา ม.10 ต.โนนฆ้อง ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก


นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในพื้นที่ต่างๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับกระแสการตอบรับที่ดี ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก ตนจึงมีแนวคิดที่จะขยายโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทั้งคนพิการ กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง โดยจะเป็นโครงการที่ระดมทุนจากภาคเอกชน รวมถึงบุคคลที่มีกำลังและต้องการจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการซ่อมแซมบ้าน เท่าที่ได้พูดคุยกับเครือข่ายนักธุรกิจหลายคนต่างก็ให้ความสนใจ


นายสรณต กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้แต่ละตำบลทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆในแต่ละพื้นที่ว่าต้องการให้ช่วยเหลือมากน้อยอย่างไร เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาจัดทำเป็นโครงการ รวมถึงจัดทำเป็นระบบ หรือกลุ่มบุคคลต้องการสนับสนุนช่วยเหลือกี่หลัง โดยจะทำเป็นแพลตฟอร์มแบบสำรวจความสนใจ ที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อน วงเงินปรับปรุงซ่อมแซมจะ ขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายของที่อยู่อาศัย นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดสร้างบ้านอาจจะสนับสนุนในรูปแบบของวัสดุก่อสร้าง หรือเข้าไปดำเนินการจัดซ่อมเองก็เป็นอีกรูปแบบที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เช่นกัน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น