คกก.ร.ร.สนามบิน อนุมัติ งบเหลือจ่าย 1.2 ล. พัฒนาโรงเรียน

คกก.ร.ร.สนามบิน อนุมัติ งบเหลือจ่าย 1.2 ล. พัฒนาโรงเรียน


การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้เป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนแล้ว ความพร้อมด้านอาคารเรียนภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนานักเรียน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ห้องเกียรติยศอาคาร 8 โรงเรียนสนามบิน ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน, นายอรรถพร จอมคำสิงห์ รอง ผอ.ร.ร.สนามบิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน อาทิ พระอาจารย์ฮอนด้า วาสสท.โท,ดร., นางศศิธร จันทร์โททัย, นางสุดสงวนกลางการ, นางสุกัญญา ศรีจำนง, นายฤทธิรงค์ โคตรแก้ว, นายองอาจ แอบอิง, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ,นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ พร้อมด้วยนายสุริยาโมขุนทด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ ,นางนันทิยาฤทธี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมประชุม


ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม แจ้งให้ทราบ 1 ใน วาระประชุมที่สำคัญคือระเบียบวาระที่ 4 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ ในเรื่องขออนุมัติงบประมาณเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการการเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวัสดุ อาทิการปรับปรุงห้องประชุมแอร์บัสเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ICT โค๊ดดิ้ง วงเงินงบประมาณ 420,000 บาท, การปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นห้องพยาบาลและห้องระบบกล้องวงจรปิด วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท, การปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 3 เป็นห้องส่งเสริมการเรียนรู้และการงานอาชีพวง เงินงบประมาณ 300,000 บาท และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคาร 6 วงเงินงบประมาณ 240,000 บาท โดยจะมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ในช่วงเวลา เดือนธันวาคม 2566 โดยเป็นเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,240,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากงบเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินได้อนุมัติ ตามคำขอ
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เปิดเผยว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้เป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนแล้ว ความพร้อมด้านอาคารเรียนภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนานักเรียน โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อำเภอเมืองขอนแก่น จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือนักเรียน ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่น ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านไอซีที โค้ดดิ้ง เพื่อจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักเรียน จึงมีความจำเป็นในการ ปรับปรุงให้มีความพร้อม และจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความพร้อมในการพัฒนานักเรียน มีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ


สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งอื่นในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อให้มีห้องปฏิบัติการไอซีที โคัตดิ้ง อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งอื่นในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อให้มีห้องพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอื่นตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งอื่นๆ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ส่วนเป้าหมายนั้นด้านปริมาณมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการไอซีที โคัดดิ้ง ห้องพยาบาล พร้อมด้วยมีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ประจำห้องที่สมบูรณ์มีความพร้อมต่อการใช้งาน อีกทั้งมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนเหมาะสมต่อการเรียนการสอน ด้านคุณภาพ ทำให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ตลอดจนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถแหล่งเรียนรู้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น