สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” สรุปผลการดำเนินงานปี66 กำไรกว่า 746 ล.

สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” สรุปผลการดำเนินงานปี66 กำไรกว่า 746 ล.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญปี 2566 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(kice) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการดำเนินกำไรสะสม 746,865,775.41 บาท.


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(kice) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธาน การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2566 โดยมีนายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เป็นผู้สรุปผลการดำเนิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 จำนวน 15 คน ตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น,สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น,ที่ปรึกษาฯ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ 333 คน จาก 398 คน รองผู้จัดการฯ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายสนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่าด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เห็นควรให้เรียกประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2)ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ประกอบกับพิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จึงเรียกประชุมใหญ่วิสามัญอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2566 หมวด 7การประชุมใหญ่ ข้อ 63 (1) การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่เมื่อใดก็สุดแต่เห็นสมควร ข้อ 64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 500 คนให้ประชุมโดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ในคราวประชุมครั้งที่17/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีจำนวนสมาชิก 20,101 คน เป็นสมาชิกสมทบ 1,968 คนรวม 22,069 คน ในการนี้ มีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ 333 คน ที่เข้าร่วมประชุม จากทั้งหมด 398 คน
“เพื่อที่จะให้สหกรณ์ฯมีฐานะมั่นคงขึ้น สินทรัพย์ของสหกรณ์ มีอัตราเจริญเติบโตสูงขึ้น1,251,500,099.35 บาท เป็นผลเนื่องจากทุนเรือนหุ้นเงินฝากของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งผลประกอบการ สหกรณ์ฯมีกำไรสะสมถึงปัจจุบัน 746 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ในช่วงเดียวกัน 2 ปีทางบัญชีพบกว่าอัตราส่วนหนี้สินกับทุนปีบัญชี 2565เท่ากับ 1.01 ปีบัญชี 2566 เท่ากับ 0.99 แสดงว่าในปี 2566 สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในการชำระหนี้ระยะยาวและมีความเสี่ยงในอัตราที่ต่ำกว่าปี 2565 ในห้วงระยะเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้”
ด้าน นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด กล่าวชี้แจง สรุปผลการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนสมาชิก 2010 1 คน เป็นสมาชิกสมทบ 1968 คนรวม 22,069 คนรายงานการสอบบัญชี


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สำหรับงวด 4 เดือนแรกของปี 2566(เดือน มกราคม-เมษายน 2566)การบริหารงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีระบบทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกด้าน เป็นไปตามมาตรฐาน


การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2)ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขอนแก่น จำกัด ได้ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้รับจดทะเบียน แบบมีเงื่อนไขและให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยให้สหกรณ์นำเสนอที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป1) แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 105 ผู้ตรวจสอบกิจการ2) แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 106 ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบณวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สินทรัพย์ ปี 2566 (บาท)แยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,214,682,057.76 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,988,980,918.93 รวมสินทรัพย์ 33,203,662,976.69 หนี้สินและทุนของสหกรณ์หนี้สินหมุนเวียน 9,352,775,011.49 หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,124,373,262.15 รวมหนี้สิน16,477,148,273.64 ทุนของสหกรณ์ 16,726.514,703.05 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 33,203,662,976.69
ปี 2565 (บาท) สินทรัพย์หมุนเวียน 3,263,574,831.07 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,688,588,046.27 รวมสินทรัพย์ 31,952,162,877.34 หนี้สินและทุนของสหกรณ์ หนี้สินหมุนเวียน 9,513,507,277.64 หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,530,101,185.00 รวมหนี้สิน16,043,608,462.64 ทุนของสหกรณ์15,908.554,414.70รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 31,952,162,877.34
สรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด(1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2566) จำนวนสมาชิก รวม 22,069 คนทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
15,979,648,927.64 บาทจำนวนเงินให้สมาชิกกู้ 31,888,421,557.95 บาทจำนวนเงินรับฝากจากสมาชิก/สหกรณ์อื่น/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ๆ4,388,020,387.36 บาท จำนวนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น 11,993,048,577.15 บาท จำนวนรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรสะสม 746,865,775.41 บาท.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น