ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ

ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ

20 กันยายน 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี จัดกิจกรรมส่งเสมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ
โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังงหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน

ซึ่งกิจกรรมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนพิการและบุคคลพิเศษ ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคม โดยใช้เวลาว่าง การเล่นกีฬาออกกำลังกาย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยเด็ก เยาวชนคนพิการและบุคคลพิเศษได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจของตนเองก่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย บุคลิกภาพ จิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริม
เยาวชนคนพิการและบุคคลพิเศษได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการออกกำลังกาย ตามที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม
โดยมีกิจกรรมการจัดการกีฬา จำนวน 6 ชนิด
ได้แก่ปิดตาตีบิ๊บ , ซักกะเย่อ , โยนบอลลงตะกร้า , ย้ายบอลลงตะกร้า , เปตอง และกรีฑา มีคนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก. บ้านเติมเต็ม. โรงเรียนโสตศึกษา. โรงเรียนคนตาบอด. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น