ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น” ผนึก 8 ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง

ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น” ผนึก 8 ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง

โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ต้องการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านการเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อฝึกให้นักเรียน กล้าแสดงออก เกิดทักษะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า รวมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นำไปต่อยอดในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นไป


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุมอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร (ชั้น 3) โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ดร.คเชนทร์ กองพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง ของโรงเรียนกัลยาณวัตร กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมคณะผู้บริหาร กับ ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น,ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เข็มเวียง รอง สว.(ป.)สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ,พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สารวัตรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น, น.ส. ฤทัยรัตน์ โหน่งเวียง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, นายนที แช่ตั้ง รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมมันตรา วารี ,น.ส.จรรคไพริน คลังแสง ผู้จัดการ ศูนย์ประชุและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น และน.ส.ธนวรรณพันเทศ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท ไทยดรีมทัวร์ ร่วมลงนามในการนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ อาทินายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานมูลนิธิกัลยาณวัตร,นางกฤติกา อภิชนตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง และครูกัลยาณวัตร,นางนงลักษณ์ ศรีปัญญา ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยวัตร,นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายหมวดตรีชูไทยวงศ์บุญมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตลอดจนบุคลากรครู และนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวว่าในนามของโรงเรียนกัลยาณวัตรขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมงาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง และการปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียน ในโครงการนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษา
อังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง สูโลกกว้าง ระหว่างโรงเรียนกัลยาณวัตร กับองค์กรภายนอกสถานศึกษาทั้ง 8 องค์กร ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น, ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น,โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, โรงแรมมันตรา วารี, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น (KICE) และ ไทยดรีมทัวร์


โรงเรียนกัลยาณวัตร และองค์กรภายนอกสถานศึกษาทั้ง 8 องค์กร ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ต้องการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านการเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อฝึกให้นักเรียน กล้าแสดงออก เกิดทักษะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า รวมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งผลการสอบเข้าแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยใน สังกัดของรัฐบาล ในปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร ปรากฏว่ามีนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย (รัฐบาล)มีจำนวนถึง 465 คน นั่นย่อมแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ในการสอนเสริมส่งเสริมเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ สอง ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้เน้นการปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ฝึกการทำงาน ด้านการบริการที่เป็น
ประโยชน์ ต่อสาธารณะชน โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมจิตอาสากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ ทางโรงเรียนกัลยาณวัตร และองค์กรภายนอกสถานศึกษาทั้ง 8 องค์กร จึงได้ร่วมมือกัน จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกัน
ด้าน ดร.คเชนทร์ กองพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน ในพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง และการปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียน ในโครงการนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง สูโลกกว้าง ในวันนี้
ในยุคศตวรรษที่ 21 เช่นนี้ ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ผมรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร และองค์กรภายนอกสถานศึกษาทั้ง 8 องค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สองเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา กระทำความดี นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
มีการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติด้านอาชีพจากสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นผลดีแก่นักเรียนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส ในด้านวิชาชีพ และนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ มาต่อยอดในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นไป

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น