นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ จังหวัดขอนแก่น และย้ำเรื่องการผลิตต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

‏นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ จังหวัดขอนแก่น และย้ำเรื่องการผลิตต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) เวลา 14.10 น. ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น ภายหลังกล่าวพบปะเกษตรกรที่มาให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบด้วย ได้แก่ 1.) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) Zoning by Agri –Map การบริหารจัดการน้ำ มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่มะม่วงบ้านแฮด แปลงใหญ่ผักซำสูง แปลงใหญ่ผักปลอดภัย 2.) แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมขอนแก่น 3.) ผลงาน Young Smart Farmer 4.) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น จำกัด 5.) โรงผลิตนมโรงเรียนและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน
ทั้งนี้ ระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงาน และได้แนะนำให้ใช้แผนที่ Agro Map เพื่อการจัดการที่สะดวกและช่วยในเรื่องของข้อมูลต่างๆ ได้ดี และย้ำเรื่องการตลาดต้องสอดคล้องกับ Demand Supply คือ ความต้องการและการผลิต สินค้าเกษตรที่ผลิตจะได้ไม่ล้นตลาดจนทำให้ราคาลดลง จากนั้นได้ชิมสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ผลงานของ Young Smart Farmer และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น จำกัด โดยได้กล่าวชื่นชมการเพิ่มมูลค่าของการผลิตเนื้อลูกโคนมเพศผู้ “ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ” ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ดี
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้แจกนมโรงเรียนแก่เด็กนักเรียนที่มาให้การต้อนรับ และร่วมถ่ายภาพกับเยาวชนนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ในตอนท้ายได้กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 วันนี้เราต้องมีการรวมกลุ่มกันวิจัยและพัฒนา เพื่อประเทศชาติและปฏิรูปแผนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยปรับทั้งระบบ กล่าวย้ำว่าสิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับ Thailand 4.0 คือ ด้านความคิด คิดแล้วต้องต่อยอดไปข้างหน้า วันนี้คือทำอย่างไรให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพของเขา ขจัดความกลัว จะได้ไม่ติดกับกักดักแบบเดิม เราต้องทำเกษตรแบบผสมผสาน จะมีรายได้หลายทางนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น