KKnews ติดตามพฤติการณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่6) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการผลักดันกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ 2522 ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการแนะนำการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

KKnews ติดตามพฤติการณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค

และการตรวจติดตามผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น โดยการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ทักษะความรู้ และความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการประสานนโยบายและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ และเสริมสร้างให้จังหวัดมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เวลา 09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “โฆษณาอย่างไรให้ถูกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” โกยนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา และในเวลาต่อมามีการอภิปลาย หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและสัญญาเช่าซื้อรถยนต์”

โดยวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายกฤษฎา มะลิซ้อน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นางสาวมาริสา ปั้นหุ่น นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ เวลา 13.00-14.00 น. การอภิปลายหัวข้อ “การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและการดำเนินงานเปรียบเทียบความผิดของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว” วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นางสาวมาริสา ปั้นหุ่น นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

ต่อมา เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ 2541 และ (ฉบับที่3) พ.ศ 2556 ณ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจประเภทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ตามภารกิจต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น