ขอนแก่น ติวเข้มท้องถิ่น หลังประกาศใช้ผังเมืองรวม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น  นายสุวพงศ์   กิติภัทย์พิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ได้เป็นประธาน การประชุมสัมมนาการบังคับใช้และจัดทำแผนปฏิบัติการตามผังเมืองรวมขอนแก่น      ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมขอนแก่นได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  ครอบคลุมท้องที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการกำหนดกรอบนโยบายด้านผังเมืองในจังหวัด  เพื่อเป็นแนวทางในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต    ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ 2550 มาตรา 45 ข้อ 4  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีอำนาจหน้าที่ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น     ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติไปตามกฎกระทรวงที่บังคับใช้ผังเมืองรวมให้เรียบร้อยด้วยด้วยดี   ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการสัมมนาขึ้น      เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งในส่วนของอำนาจหน้าที่กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมสำหรับใช้แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขอนแก่นผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรท้องถิ่น  ในจังหวัดขอนแก่น

 255 แห่ง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน   ภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนากว่า 350 คน

เพื่อเป็นแนวทางในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น