ฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ นำมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน

ฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ นำมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงาน. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ
สำหรับงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร “การอุทิศเพื่อสังคม” ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV หรือ Creating Shared Value จัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อตอกย้ำว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นตามปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม โดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรนึกถึงประชาชนนำความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมการบริการชุมชน ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีหน่วยงานภายใน และ หน่วยงานภายนอก มาร่วมจัดกิจกรรมถึง 32หน่วยงาน ประชาชนจะได้รับบริการทั้งสิ้น 4 ด้านได้แก่ บริการด้านสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาล แนะนำด้านอาหารและโภชนาการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง คลินิกระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ไต หู คอ จมูก กระดูกและข้อ จักษุ อายุรกรรม และคลินิกสุขภาพเบื้องต้น ฯ บริการด้านส่งเสริมอาชีพ วิธีการเตรียมเอกสารการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริการด้านการให้ความรู้และการศึกษา เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์เมตาเวิร์ส หนังสือเดินทาง ส่งเสริมการรักการอ่าน จากสำนักหอสมุด บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ จากกองกฎหมาย และบริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ กำจัดเห็บ – หมัด พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น


มหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3 นี้ นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ด้านการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากแบบเดิม ให้เป็นการบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการทำงานครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในองค์รวมต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น