“อบต.ท่าศาลา” ติวเข้ม!ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 66

“อบต.ท่าศาลา” ติวเข้ม!ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 66


เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตน


เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 66 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พิธีเปิดโครงฝึ”กอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 คน พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าใจบทบาทและภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายธนบดี ศรีศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมด้วย นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองนายกฯ,คณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.และหัวหน้าสำนักปลัด


นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองนายก อบต.ท่าศาลา กล่าวว่า การฝึกอบรม อปพร.ในครังนี้ โดยวัถตุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น