“รังสรรค์” นั่ง ปธ.คก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น

“รังสรรค์” นั่ง ปธ.คก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตร ขอนแก่น

ได้มีบุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับทางโรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 1 คน ถูกดำเนินคดีตามคำสั่งศาลฎีกาข้างต้น โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่าเป็นความจริง จึงนำมาชื่งการสรรหาประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมภูมิปัญญาการศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาวัตรครั้งที่ 2/2566 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2564 รายละเอียดตาม (เอกสารหมายเลข 1) 3.2.การพิจารณาคดีของศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้อ่านคำพิหากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท.๕๑/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔/๒๕๖๓ ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ กับนายกิตติ บุญเชิด จำเลยกับพวก รวม 14 คน โดยจำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ขอนแก่น โดยมิชอบ กรณีโจทก์
ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558
ในการนี้ ได้มีบุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับทางโรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 1 คน ถูกดำเนินคดีตามคำสั่งศาลฎีกาข้างต้น โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่าเป็นความจริง จึงนำมาซึ่งการสรรหาประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร


ซึ่งในที่ประชุม ก็ได้เลือกประธานชั่วคราว ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอายุมากคือนายทนง สาริยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความอาวุโสด้วยอาวุธ 72 ปี ที่ประชุมมอบหมายให้ หน้าที่หลักก็คือในการเรียกประธานฯตัวจริง แทนท่านประธานฯคนเดิม ที่ขาดคุณสมบัติ โดนคัดเลือกจาก 1 ใน 7 ของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการเสนอชื่อและมีผู้รับรอง ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็น เอกฉันท์ ให้นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี อดีตผู้อำนวยการ สพม. 25 ขอนแก่น ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวว่าในส่วนตัวนั้น ได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานเป็นอย่างดี เพราะตนในสมัยเป็น ผอ.โรงเรียน ก็จะให้เกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานเป็นที่สุดเลย เพราะว่าท่านเป็นที่รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทุกมิติที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เพราะท่านเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน เพาะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และตนก็ยกให้เป็นพระเอกเลยท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกให้อยู่เหนือท่าน ผอ.โรงเรียนเลยในสมัยก่อน แต่สมัยนี้ก็ว่ากันไปตามบทบาทของแต่ละคน ก็คิดว่าคงจะทำให้โรงเรียนเราสืบสานความดีงาม ของ อดีตผู้บริหารโรงเรียน เพราะเป็นคนที่มีความผูกพันกับโรงเรียนกัลยาณวัตรมา เราก็จะช่วยกันสืบสานตำนานในตัวท่านให้โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นที่ปรากฎอย่างแก่ชัด และอย่างเกรียงไกรเหมือนในยุคในอดีตก็จะเกรียงไกรต่อไป
ด้าน ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ได้กล่าวนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อที่ผู้ประชุมดังนี้ผลงานนักเรียนครูฝ่ายบริหารและสื่อสารศึกษาปี 2565 ผลงานและความสำเร็จฝ่ายบริหารจำนวน 5 รายการผลงานและความสำเร็จของนักเรียนจำนวน 38 รายการสินค้าและความสำเร็จจำนวน 48 รายการ ตลอดจนการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 5 รอบ portfolio จำนวน 189 คน จากนักเรียนที่ยื่นทั้งหมด 261 คนคิดเป็นร้อยละ 72.41 พร้อมกับทำการลงนาม MOU กับทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาเพื่อไปต่อยอดในการสอบรอบ portfolio โดยการปรับปรุงหลักสูตรวิชาให้ทันต่อการเรียนของตัวนักเรียน ที่สำคัญ ทาง สอวท. สาขาดาราศาสตร์และคัดเลือกให้โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นศูนย์ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นปีแรก ในระดับชั้นม.ปลาย


ดร.สุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการจัดงานคืนสู่เหย้านางฟ้า 103 ปีโรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียน อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร เช่นห้องเรียนพิเศษห้องสมุดอาคารเรียนรวมถึงสื่อนวัตกรรมที่ให้ครู ได้สร้างหรือผลิตขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษา,การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งกำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 และทอดผ้าป่าในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 จะเริ่มตั้งกองผ้าป่าในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และทอดผ้าป่าในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ส่วนกำหนดการจัดงานคืนสู่เหย้าซานนางฟ้า 103 ปีโรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งจะจัดในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้โต๊ะจีนราคาตัวละ 8,000 บาทจำนวน 157 โพสต์ และโต๊ะ VIP ราคาตัวละ 20,000 บาทจำนวน 63 โต๊ะ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น