ผลตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง”รพ.ขอนแก่น” ต่ำกว่า ค่ามาตราฐานยอมรับได้

ผลตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง”รพ.ขอนแก่น” ต่ำกว่า ค่ามาตราฐานยอมรับได้

ต่อกรณีที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์ จำกัด  เข้าทำการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งผลการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและบ้านพักข้าราชการ  ศูนย์อนามัยที่ 2 ขอนแก่น (แฟลตกระดังงา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ผลการวิเคราะห์( ส่วนในล้านส่วน) สารอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมด แยกเป็นลานขยะ 0.03 อาคารแฟลต 0.1 บริเวณหน้าโรงขยะ 0.3 และบริเวณปลายปล่อง ระบายอากาศ ได้ 1.2 ซึ่ง ในพื้นที่เปิด ต่ำกว่าค่ายอมรับได้ซึ่งห้ามเกิน 2.2 ppm.
หลังจากนี้ จะได้มีหนังสือถึง ทน.ขอนแก่น อ้างถึงผลการตรวจ ของบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์ จำกัด  ที่ได้เข้าทำการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองอนุญาต ให้เปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ได้ต่อไป เพราะว่าที่ผ่านมา ผลกระทบทำให้ค่าใช้จ่าย ซึ่งต้นทุน ทั้งค่าจ้างพนักงานค่าไฟ ตกอยู่ ที่ 3-4 บาทในช่วงที่หยุดกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ได้ว่าจ้าง ให้ทำเอกชนมาทำการขนย้าย ขยะ ตกอยู่ ที่ 14 บาทซึ่งแพงกว่าเดิมอยู่ 10 บาทโดยทางโรงพยาบาลฯต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลขอนแก่นจึงจำเป็นที่จะต้อง ฟ้องร้องผู้ที่ทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งจะแจ้งดำเนินคดีอาญาในการที่ ให้ข้อมูลอันผิดพลาดส่งผลกระทบต่อการดำเนินการกำจัดขยะดังกล่าว ของผู้ร้อง แล้วทำให้เทศบาลใช้ช่องทางกฎหมาย ให้หยุดดำเนินการกำจัดขยะ ดังกล่าว
เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน เพื่อพิสูจน์ความจริงหลังจากที่มีข้อร้องเรียน จากหลากหลายฝ่าย ว่าได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2566  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า สืบเนื่องมาจาก ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก.5203/7806 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566  ใจความว่า เรื่อง แจ้งผลการอนุญาตให้เปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการชั่วคราว
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ ขก 0033.1/18087ลงวันที่ 18 กันยายน 2566
ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุญาตเปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจะมีการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 2 ขอนแก่น (แฟลตกระดังงา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


เทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่าอนุญาตให้โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองเป็นการชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าวได้ เพื่อนำผลการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากกระบวนการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ โดยเทศบาลนครขอนแก่น จักได้ประสานศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการเข้าพื้นที่เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ซึ่งความคืบหน้า ในเรื่องดังกล่าว ช่วงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมแก่นทอง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่นนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ชี้แจงผล การตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน(air contaminants ) ทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ,บ้านพักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และปล่องปล่อยอากาศจากระบบบำบัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลขอนแก่น ว่าค่าที่ได้ผลน้อยเกินกว่ามาตรฐาน ค่ายอมรับได้ ทั้งในพื้นที่ปิด และพื้นที่เปิด จากหน่วยงานที่ได้มาตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ เพราะเคยตรวจสอบงานดังกล่าวระดับประเทศ เป็นที่ประจักษ์ มามากแล้ว ต่อสื่อมวลชนซึ่งมาร่วมรับฟังทุกแขนง.


 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น