“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้จน

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้จน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรมแก้จนพื้นที่กาฬสินธุ์ จากเผาถ่านจากเศษวัชพืช การอัดถ่านแท่ง การสกัดน้ำมันตะไคร้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ใช้งาน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดส่งมอบนวัตกรรมเทคโนโลยีแก้จน ณ พื้นที่ วัดดงสว่าง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ศศิกร สุระมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณาจารย์นักวิจัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย เตาเผาถ่านชีวมวล เครื่องอัดถ่านแท่ง เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี


โอกาสนี้ก่อนจะมีพิธีส่งมอบ อาจารย์ ดร.บุญสิริ ปิดตาแสง อาจารย์ ดร.สิทธิเดช เหล่าจูม อาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกลได้จัดกิจกรรมการสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเผาถ่านจากเศษวัชพืช การอัดถ่านแท่ง การสกัดน้ำมันตะไคร้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ใช้งานได้ฝึกใช้งานได้จริง มีองค์ความรู้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ส่งมอบให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์สามารถนำไปขยายผลสร้างอาชีพและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น