“ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น” ขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

“ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น” ขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น,พานิชย์จังหวัดขอนแก่น,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด, ออกตรวจสอบห้องเย็น (สถานที่เก็บซากสัตว์) ตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย


เมื่อ เวลา 09.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2566 พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หัวหน้าฝ่ายงานนโยบายแผน, พ.ท.สมรถ คำสิงห์, นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว,จ.ส.ต.ศราวุธ สงศิริ บูรณาการร่วม กับ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น,ดร.สมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น, พานิชย์จังหวัดขอนแก่น,ตำรวจสภ.บ้านเป็ด, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, ออกตรวจสอบห้องเย็น (สถานเก็บซากสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกอบด้วย1. บริษัท เอ็นแอนด์ ดี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 395 ม.11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น2. บริษัท ซีเจ กรุ๊ป อินเตอร์ แนชชั่นแนล 999 จำกัด เลขที่ 319 ม.11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.ฟาร์ม เลขที่ 87 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ4. บริษัทไทย เกรทเนส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 382 ม.3 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ซึ่งจากการตรวจ บริษัททั้ง4 แห่ง ได้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ครบถ้วน ไม่มีการฝ่าฝืน แต่อย่างใด ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย และขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและควบคุมการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีแนวปฏิบัติในการประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยการต่างๆเข้าร่วมตรวจสอบห้องเย็นร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ ในจังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น