รองผู้ว่าฯขอนแก่น มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

รองผู้ว่าฯขอนแก่น มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

รองผู้ว่าฯขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ,สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ขอนแก่นร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2566
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ,สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ขอนแก่น ที่ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2566 ราย นางทองทิพย์ สอดโสม อายุ 68 ปี ราษฎร ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง โดยมี นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านฝาง ,ปลัดอาวุโส,หน.ส่วนราชการ อ.บ้านฝาง ,นายก ทต.โคกงาม และคณะ ฯ,ตัวแทน ผกก.,รองนายกกิ่งกาชาด อ.,สจ.เขต อ.บ้านฝาง,ผจก.ธกส.,กำนัน.ผญบ ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบของอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว นางทองทิพย์ สอดโสม ซื่งพักอาศัยอยู่รวมกัน 4 คน ด้วย


นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในการมอบบ้านครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้ง เป็นการช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึง จรรโลงสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เหมือนเช่นในอดีตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเสมอมา
นายพันธ์เทพ กล่าวว่า ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่สั่งสมมาช้านาน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในระดับบุคคลนั้นส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตใน หลาย ๆ ด้านในปัจจุบันความยากจนได้ครอบคลุมถึงมิติอื่นๆ ที่มีใช่ตัวเงินอีกด้วย เช่น การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การขาดโอกาสด้านการศึกษา การไม่มีงานทำ การไม่มีที่อยู่อาศัย ตลอดจนการตกอยู่ ในความเสี่ยง และความหวาดกลัว ปัจจุบันในพื้นที่ รายนางทองทิพย์ สอดโสม อายุ 68 ปี ราษฎร ต.โคกงาม อ.บ้านฝางซื่งพักอาศัยอยู่รวมกัน 4 คน ด้วย


ด้าน นางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงพิธีมอบบ้านในวันนี้ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาของสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จึงจัดโครงการมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2566


ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจเป็นอย่างดี จากทุกภาคส่วนทั้งนายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้มีที่อยู่อาศัยของตนเองและเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อีกทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้การสังคมสงเคราะห์ และนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคราชการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น