ขอนแก่นจัดมหกรรม “ไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ขอนแก่นจัดมหกรรม “ไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภาคเกษตร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิ.ย.60 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “ไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จะจัดงานมหกรรม “ไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์อาหารเกษตรปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ในงาน มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs เครื่องจักรกลการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ มากกว่า 200 ร้านค้า, นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10, การจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Marching), การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ มนต์แคน แก่นคูนและศิลปินชื่อดังทุกวัน

“มหกรรมไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยในกลุ่มจังหวัด EWEC (East – West Economic Corridor) ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก และยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดชายแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโดดเด่น มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และทำการค้าเพื่อการส่งออกจำนวนมาก การเสริมสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้า การลงทุน ให้กับผู้ประกอบการย่อมเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี”

นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้การดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรจังหวัดขอนแก่น ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ การยกระดับสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ให้มีความพร้อมทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ เช่น แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่มะม่วง แปลงใหญ่ผัก และแปลงใหญ่ปลานิล

“จากการดำเนินงานแปลงใหญ่ทั้ง 4 ชนิดสินค้า สามารถลดการผลิตได้รวม 49.57 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตรวม 46.12 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 95.69 ล้านบาท นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สร้างความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ YOUNG SMART FARMER โดยการนำองค์ความรู้ทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกอบอาชีพ สอดรับกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ให้เป็นการทำการเกษตรที่มีความแม่นยำตามแนวทางการพัฒนาของ Thailand 4.0 อย่างแท้จริง”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น